09July

Hiệu trưởng

07:07


 

Hiệu trưởng: ông Trần Minh Tố
Học vị: Thạc sĩ 
Email: tmto@cdvl.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Nhà trường.

  1. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

      - Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

      - Công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

      - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

      - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      - Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

      - Công tác xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm.

      - Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường.

      - Công tác định hướng phát triển Nhà trường.

      - Chỉ đạo trực tiếp công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, liên kết đào tạo.

      - Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo.

      - Công tác thanh tra.

      - Công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại; quản lý trang website của Trường - Trưởng ban biên tập bản tin.

      - Phụ trách hoạt động của các Hội đồng: Hội đồng Khoa học và đào tạo; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng xét nâng lương, xét phụ cấp thâm niên nhà giáo và xét các khoản phụ cấp, trợ cấp khác; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp,....

  1. Trực tiếp quản lý các đơn vị:

      - Bộ phận tổ chức và thi đua của Phòng Kế hoạch tổng hợp.

      - Tổ Tư vấn tuyển sinh của Phòng Quản lý đào tạo

      - Bộ phận Thanh tra của Phòng Thanh tra và Pháp chế.

      - Phòng Kế hoạch tài chính.

  1. Trực tiếp quản lý các hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Công đoàn
  2. Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Kế hoạch tài chính.