09May

Phó Hiệu trưởng (Đào tạo)

09:05


 

Phó Hiệu trưởng: Bà NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Học vị: Thạc sĩ
Email: ntmlinh@cdvl.edu.vn

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo và hợp tác.

  1. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

       - Công tác đào tạo: xây dựng kế hoạch đào tạo; tổ chức đào tạo; tổ chức thực tập môn học, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, và các công tác khác liên quan đến quản lý đào tạo.

       - Công tác mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo.

       - Công tác biên soạn chương trình chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu học tập.

       - Công tác dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên, kiểm tra khối lượng giảng dạy của giảng viên.

       - Công tác quản lý, phát triển phần mềm quản lý đào tạo.

       - Công tác nghiên cứu khoa học.

  1. Phụ trách các đơn vị:

       - Phòng Quản lý đào tạo.

       - Phòng Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý chất lượng giáo dục.

       - Các khoa.

  1. Tham gia công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các hệ đào tạo.
  2. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và hợp tác được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.
  3. Trực tiếp quản lý các hoạt động phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội: Hội khuyến học
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng
  5. Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Quản lý đào tạo.