17July

Phó Hiệu trưởng (Đào tạo)

08:07


 

Họ và tên: 
Học vị: 
Email: 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo và hợp tác.

1. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

- Công tác đào tạo (xây dựng kế hoạch đào tạo; tổ chức đào tạo; tổ chức thực tập môn học, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, cố vấn học tập, và các công tác khác liên quan đến quản lý đào tạo).

- Công tác mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo.

- Công tác biên soạn đề cương, bài giảng, tài liệu học tập.

- Công tác dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên, kiểm tra khối lượng giảng dạy của giảng viên.

- Công tác quản lý, phát triển phần mềm quản lý đào tạo.

- Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác.

2. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý Đào tạo

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

- Các khoa

- Đại diện lãnh đạo Trường trong công tác quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001:2015.

3. Tham gia công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các hệ đào tạo.

4. Phó Hiệu Trưởng phụ trách đào tạo và hợp tác được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.

5. Trực tiếp quản lý các hoạt động phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội: Hội khuyến học

6. Được quyền thay mặt Hiệu trưởng xử lý công việc của Trường khi Hiệu trưởng đi công tác trên 4 ngày. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và về các công việc đã xử lý và báo cáo công việc đã thực hiện trong thời gian được ủy quyền lên Hiệu trưởng trong cuộc họp báo Ban giám hiệu gần nhất.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng.

8. Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Quản lý đào tạo.