12April

Phòng Kế hoạch tổng hợp

08:04


     Chức năng:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch, hoạt động và phát triển tổ chức và công tác cán bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật, của nhà trường; tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính, công tác lập kế hoạch trong trường. 
 
     Nhiệm vụ:
  a) Công tác tổ chức - Cán bộ
- Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng, kiện toàn và phát triển bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức trong trường cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị, tổ chức trong trường.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, công chức của trường.
   - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực, xây dựng kế hoạch và trình Hiệu trưởng quyết định chỉ tiêu nguồn nhân lực của trường để báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt.
   - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Pháp lệnh Công chức cũng như tại các văn bản hướng dẫn của nhà nước và  phải phù hợp với nhà trường.
   - Chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
   - Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm; tổ chức và quản lý công tác thi đua trong nhà trường.
   - Xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, theo dõi thời gian công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu trước tuổi và đến hạn theo quy định trình Hiệu trưởng quyết định.
    - Tham mưu cho Ban giám hiệu việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức vào ngạch theo quy định.
   - Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong toàn trường theo quy định chung; cập nhật thông tin cán bộ trên phần mềm quản lý hồ sơ của trường; xác nhận lý lịch của cán bộ.
   - Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định chung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.
   - Thực hiện các thủ tục thành lập các bộ phận trong trường; soạn thảo các quyết định thành lập các ban, hội đồng khen thưởng, kỷ luật, trưởng phó bộ môn; điều động, thuyên chuyển cán bộ; cử cán bộ, viên chức của trường đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo các đơn vị; thu nhận cán bộ, viên chức vào làm việc tại trường; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động trong trường.
   - Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của trường, truyền thống của nhà trường tới cán bộ, công chức, viên chức toàn trường.
   - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
   b) Công tác hành chính
   - Tiếp nhận xử lý, quản lý và tổ chức lưu trữ công văn, giấy tờ đi, đến theo đúng quy trình.
   - Kiểm tra về thể thức trình bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu; theo dõi, giám sát, phát hiện và kịp thời thực hiện biện pháp chấn chỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính trong trường; quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định của nhà nước.
   - Phân phối báo chí và các phương tiện thông tin khác cho các đơn vị, bộ phận và cá nhân trong trường.
   - Cấp giấy giới thiệu, công lệnh đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú.
   - Phối hợp với các đơn vị trong trường theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động và các chủ trương kế hoạch công tác của Hiệu trưởng.
   - Tổ chức công tác lễ tân, các cuộc họp của Ban giám hiệu, các hội nghị  Phòng Tổ chức - Hành chính được giao; quản lý, sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với nhà trường.
   - Làm thư ký các hội nghị giao ban; soạn thảo và ký các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban gửi các đơn vị; giám sát tình hình thực hiện các kết luận giao ban.
  - Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải của trường phục vụ các chuyến đi công tác của trường, của các đơn vị theo quy định của nhà nước và nhà trường.
 
 c) Công tác tổng hợp, kế hoạch
   - Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này; ghi chép các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì.
   - Lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.
   - Cập nhật thông tin từ các đơn vị trong trường để xử lý, tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành công tác chung của trường.
 
  d) Công tác khác:
   - Quản lý đất đai, nhà cửa, công trình kiến trúc, các tài sản khác và hệ thống điện, nước của nhà trường.
   - Lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất; đề xuất và mua sắm trang thiết bị phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của trường.
   - Quản lý nhà khách, tổ chức việc ăn, nghỉ cho giáo viên thỉnh giảng và khách đến làm việc.
   - Đảm bảo công tác y tế, vệ sinh và cảnh quan môi trường trong nhà trường.
   - Bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực trường.
   - Quản lý và xác nhận việc cắt chuyển hộ khẩu học sinh, sinh viên.
   - Tổ chức, quản lý hoạt động của các dịch vụ trong trường.