31May

Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên

08:05Chức năng:
Phòng Công tác học sinh, sinh thực hiện và làm tham mưu cho Ban Giám hiệu lãnh chỉ đạo, quản lý công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị trong học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động trong, ngoài trường và công tác quản lý học sinh, sinh viên.
Nhiệm vụ:
- Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên
- Nắm bắt kịp thời tình hình và diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên; đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học tập chính trị - tư tưởng, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, đầu năm học cho học sinh, sinh viên và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chính trị do trường tổ chức đối với học sinh, sinh viên.
- Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên. Tổng kết, đánh giá và chấm điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học.
- Tổ chức và quản lý công tác Giáo viên chủ nhiệm.
- Tổ chức và quản lý công tác Đội Cờ đỏ.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên - học sinh tổ chức các hoạt động học thuật, văn thể, xã hội, giao lưu, ngoại khóa,…
- Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, truyền thanh nội bộ, giáo dục truyền thống, tổ chức các ngày lễ lớn với nhiều loại hình phong phú.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Ban quản lý KTX xây dựng chương trình phối hợp hoạt động hằng năm, học kỳ, quí.
- Tham gia các Hội đồng: thi đua, xét cấp học bổng, trợ cấp, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.
- Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên vay vốn.
- Là cầu nối giữa các lớp; các học sinh, sinh viên; phụ huynh học sinh, sinh viên với Ban Giám hiệu và các đơn vị, tổ chức trong trường.


BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG>P.CT&CTHSSV