10August

Phòng Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế và Quản lý chất lượng giáo dục

01:08


 
  Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dự án đầu tư nước ngoài; quan hệ hợp tác quốc tế; thông tin thư viện; website của trường. Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. 

 Nhiệm vụ

a) Công tác nghiên cứu khoa học:

Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong Trường, cụ thể như sau:

- Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn trường.

- Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.

- Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

- Tổ chức quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học. Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học định kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ công chức viên chức, học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo khoa học để cập nhật kiến thức cho cán bộ công chức - viên chức thông qua các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.

- Phối hợp các Khoa, Tổ bộ môn và Phòng Đào tạo tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, báo cáo chuyên đề,...

- Quản lý và tổ chức biên tập kỷ yếu, nội san;

 

b) Công tác hợp tác quốc tế:

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch này. Báo cáo định kỳ hoạt động hợp tác quốc tế của Trường lên cấp trên.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ký kết các dự án, chương trình hợp tác quốc tế.

- Tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế đã được ký kết.

- Làm thủ tục cho Đoàn ra, Đoàn vào, tiếp và tiễn các đoàn khách nước ngoài.

- Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

- Thực hiện chế độ báo cáo nội dung tiếp xúc và làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan cấp trên và cơ quan chức năng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định.

 

     Tổ Chức: