: Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0000-00-00 00:00:00
Đoàn trường - Hội sinh viên
: 24903


/
21/06/2022

BM02-KHTH-QT-09 Phiêu yêu cầu đăng nội dung bài viết lên Website trường

Nguyễn Quốc Khánh
21/06/2022

BM01-KHTH-QT-09 Phiếu đề xuất đưa thông tin lên Website

Nguyễn Quốc Khánh
04/06/2021

Tài liệu tuyên truyền tháng hành động vì môi trường

04/06/2021

Luật bảo vệ môi trường 2020

04/06/2021

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học

06/04/2021

Đơn đề nghệ bảo lưu-Công nhận kết quả học tập (miễn học - miễn thi)

Phòng Đào tạo
05/01/2021

Quyết định thành lập trường Cao đẳng Vĩnh Long

10/09/2015

Luật nghĩa vụ quân sự

30/11/-1

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phòng TT&PC
30/11/-1

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo

Phòng TT&PC
30/11/-1

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phòng TT&PC
30/11/-1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng TT&PC
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Luật phòng,chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phềng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/qh12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Phòng TT&PC
30/11/-1

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

Phòng TT&PC
30/11/-1

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Chị thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng TT&PC
THỐNG KÊ
: 124
: 35381457