:
24

/
21/06/2022

BM02-KHTH-QT-09 Phiêu yêu cầu đăng nội dung bài viết lên Website trường

Nguyễn Quốc Khánh
21/06/2022

BM01-KHTH-QT-09 Phiếu đề xuất đưa thông tin lên Website

Nguyễn Quốc Khánh
04/06/2021

Tài liệu tuyên truyền tháng hành động vì môi trường

04/06/2021

Luật bảo vệ môi trường 2020

04/06/2021

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học

06/04/2021

Đơn đề nghị chuyên ngành

Phòng Đào tạo
06/04/2021

Đơn đề nghệ bảo lưu-Công nhận kết quả học tập (miễn học - miễn thi)

Phòng Đào tạo
06/04/2021

Đơn xin đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp/Cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo
06/04/2021

Phiếu đăng ký học lại học phần

Phòng Đào tạo
05/01/2021

Quyết định thành lập trường Cao đẳng Vĩnh Long

10/09/2015

Luật nghĩa vụ quân sự

30/11/-1

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

30/11/-1

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phòng TT&PC
30/11/-1

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo

Phòng TT&PC
30/11/-1

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC
THỐNG KÊ
: 168
: 35381840