:
24

/
30/11/-1

Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phòng TT&PC
30/11/-1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng TT&PC
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Luật phòng,chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phềng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/qh12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Phòng TT&PC
30/11/-1

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

Phòng TT&PC
30/11/-1

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Phòng TT&PC
30/11/-1

Chị thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng TT&PC
THỐNG KÊ
: 135
: 35382728