04May

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng công tác Thư viện, Văn thư, Thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục năm 2024

15:05


Trường Cao đẳng Vĩnh Long thông báo mở các lớp bồi dưỡng công tác Thư viện, Văn thư, Thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục năm 2024, cụ thể như sau:

MẪU ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THỦ QUỸ>>

PHIẾU ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN>>

PHIẾU ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ>>